Важлива інформація щодо обмежень та скасувань рейсів, пов'язаних з епідеміологічною ситуацією

Політика в області якості

Декларация обязательств от Ответственного руководителя

Принятые в Украине стандарты OPS1 для выполнения коммерческих авиационных перевозок предъявляют чрезвычайно высокие требования к основам организации авиакомпаний. С целью обеспечить выполнение постоянной самооценки и реализацию вытекающих из этого процесса корректирующих действий, которые будут улучшать деятельность компании, требуется внедрение в Авиакомпании системы мониторинга соответствия, состоящей из системы менеджмента качества и системы управления безопасностью полетов.

Для ООО «Авиакомпания «Азур Эйр Украина» это означает, что все наши процедуры должны подвергаться периодической оценке, в частности в части того являются ли они по-прежнему актуальными в отношении научных и технологических разработок и позволяют ли наши внутренние и внешние точки взаимодействия беспрепятственно работать и обмениваться информацией.

Компания не хочет быть ограниченной в своей деятельности формализованными и написанными процедурами и практиками, которые излишней бюрократией подавляют внутренний творческий потенциал сотрудников.

В разумных пределах и в случае необходимости, каждый может и должен предложить внести изменения в установленные рабочие процедуры для того, чтобы гарантировать, что написанные процедуры по-прежнему соответствуют тому, как процессы реально выполняются в Авиакомпании.

Политика в области качества

Политика ООО «Авиакомпания «Азур Эйр Украина» - всегда соблюдать установленные стандарты безопасности полетов и обеспечивать полное соответствие применимым нормативным требованиям во всех сферах своей эксплуатационной деятельности, как на земле так и во время выполнения полетов.

Для достижения этой цели Авиакомпания будет поддерживать на постоянной основе действенную программу гарантии качества по всем направлениям своей деятельности.

Эта программа гарантии качества учитывает все производственные аспекты деятельности Авиакомпании и предусматривает возможность контроля каждого важного этапа производственного процесса для обеспечения непрерывности одобрений Авиакомпании в соответствии с OPS1, Part-M Подчасть G и Part-145.

Руководство ООО «Авиакомпания «Азур Эйр Украина» твердо убеждено в необходимости внедрения принципов обеспечения качества во все процессы деятельности и призывает каждого сотрудника, не зависимо от его компетенции и сферы ответственности, руководствоваться этими принципами в своей работе и принимать активное участие в совершенствовании существующих процессов и процедур.

Декларація зобов'язань від Відповідального керівника

Стандарти OPS1 для виконання комерційних авіаційних перевезень, що прийняті в Україні, пред'являють надзвичайно високі вимоги до загальних засад організації авіакомпаній.

З метою забезпечити виконання постійної самооцінки і реалізацію коригувальних дій, які витікають з цього процесу та направлені на покращення діяльності компанії, необхідне впровадження в Авіакомпанії системи моніторингу відповідності, що складається з системи управління якістю та системи управління безпекою польотів.

Для ТОВ «Авіакомпанія« Азур Ейр Україна» це означає, що всі наші процедури повинні проходити періодичну оцінку, зокрема, в частині того чи є вони, як і раніше, актуальними по відношенню до наукових і технологічних розробок та чи дозволяють наявні методи взаємодії безперешкодно працювати і обмінюватися інформацією.

Компанія не хоче бути обмеженою у своїй діяльності формалізованими і написаними процедурами і практиками, які зайвої бюрократією пригнічують внутрішній творчий потенціал співробітників.

В розумних межах і у разі необхідності, кожен може і повинен запропонувати запровадити зміни у встановлені робочі процедури для того, щоб гарантувати, що такі написані процедури як і раніше відповідають тому, яким чином процеси реально виконуються в Авіакомпанії.

Політика в області якості

Політикою ТОВ «Авіакомпанія« Азур Ейр Україна» є - завжди дотримуватися встановлених стандартів безпеки польотів і забезпечувати повну відповідність застосовним нормативним вимогам у всіх сферах своєї експлуатаційної діяльності, як на землі, так і під час виконання польотів.

Для досягнення цієї мети Авіакомпанія буде підтримувати на постійній основі дієву програму гарантії якості по всім напрямам своєї діяльності.

Ця програма гарантії якості враховує всі виробничі аспекти діяльності Авіакомпанії та передбачає можливість контролю кожного важливого етапу виробничого процесу для забезпечення безперервності схвалень Авіакомпанії відповідно до OPS1, Part-M Підчастина G і Part-145.

Керівництво ТОВ «Авіакомпанія« Азур Ейр Україна» твердо переконано у необхідності впровадження принципів забезпечення якості в усі процеси діяльності і закликає кожного співробітника, незалежно від його компетенції і сфери відповідальності, керуватись цими принципами у своїй роботі та брати активну участь в удосконаленні процесів і процедур, які існують.